gdlaw

Asylrätt & Migration

Vi har omfattande expertis inom migrationsrätt och hjälper regelbundet tredjelandsmedborgare att invandra till Sverige. Vi granskar svenska migrationslagar och sköter immigranternas kontakter med Migrationsverket.

Vi har en arsenal av tolkar som regelbundet biträder oss i dessa ärenden samt ett omfattande kontaktnätverk som vi på olika sätt samarbetar med för att etablera migranten i det svenska samhället, såväl registrering för SFI (svenska för invandrare), bostadslösning och arbetsmöjligheter.

Med bred kunskap och gedigna erfarenhet inom migrationsrätt och asyl hjälper vi er i processen.

Om asylrätt & migrationsrätt

Asylrätt och migrationsrätt är två nära relaterade områden inom internationell och nationell juridik som reglerar rättigheterna och skyldigheterna för människor som korsar nationsgränser av olika skäl. Dessa två områden har sitt ursprung i principerna om mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

Asylrätt

Asylrätten är en grundläggande princip i internationell rätt som erkänner rätten för personer som flyr förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åsikt eller medlemskap i en viss social grupp att söka asyl och skydd i ett annat land.

En central komponent av asylrätten är definitionen av vem som anses vara en flykting. En flykting är en person som har välgrundad rädsla för förföljelse och inte kan eller vågar återvända till sitt hemland.

Processen för att söka asyl varierar från land till land, men den inkluderar oftast ansökan om asyl, intervjuer med myndigheterna och bedömning av asylanspråk. Syftet är att fastställa om en person har rätt till internationellt skydd.

Om asylansökan beviljas, erhåller den asylsökande status som skyddsbehövande. De har rätt att bo och arbeta i mottagarlandet och skyddas från att bli utvisade tillbaka till sitt hemland.

Om en asylansökan avslås, har asylsökanden ofta rätt att överklaga beslutet och ansöka om rättslig prövning. Många länder har rättsliga processer för att hantera tvister om asylbeslut.

Migrationsrätt

Migration är en bredare term som inkluderar alla typer av mänskliga rörelser över nationsgränser. Det kan vara orsakat av ekonomiska motiv, arbetsmöjligheter, familjeåterförening, flykt undan konflikter eller naturkatastrofer.

Migrationsrätten innefattar lagar och politik som styr invandring och tilldelning av visum. Varje land har sina egna regler och krav för att kontrollera vilka utlänningar som får komma in och vistas i landet.
Migrationsrätten hanterar även frågor om illegal invandring, inklusive utvisning och återvändande av personer som har kommit in i ett land utan giltiga dokument eller som överskridit sin vistelsetid.
Migrationsrätt inkluderar också regler och politik för hantering av migrationsflöden, inklusive gränskontroller, asylhantering och flyktingmottagande.
Migrationsrätten innehåller bestämmelser om integration av invandrare i samhället och processen för att erhålla medborgarskap i det nya landet

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå