gdlaw

Svensk & internationell skatterätt

Våra skattespecialister driver i stor omfattning ärenden hos Skatteverket, i förvaltningsdomstol eller i Skatterättsnämnden och vi arbetar regelbundet med att förebygga och eliminera skatterättsliga problem och risker vid till exempel skatterevision.

Kännetecknande för vår skatteverksamhet är att en övervägande del av våra ärenden rör gränsöverskridande situationer. Vill du veta mer välkommen och höra av dig, första samtalet är alltid kostnadsfritt.

Vi ger dig vägledning med exempelvis:

  • Skattestrukturer, omstruktureringar och transaktioner
  • Fastighetstransaktioner
  • Projektutveckling avseende fastigheter
  • Privat och publik M&A
  • Finansiering
  • Skatteoptimering
  • Fåmansföretag
  • Internationell beskattning och gränsöverskridande situationer
  • Due diligence

Om svensk & internationell skatterätt

Svensk och internationell skatterätt är två grenar inom juridiken som reglerar beskattning av företag och individer i Sverige och deras skatterättsliga förhållanden i internationell kontext. Dessa områden är komplexa och regleras av en mängd olika lagar och avtal.

Svensk och internationell skatterätt är ständigt föränderliga områden som påverkar både individer och företag. Det är avgörande att förstå och följa de gällande skattereglerna och att vara medveten om ändringar och nya lagar som kan påverka beskattningen.

Vi på GDLaw ger dig professionell rådgivning för att säkerställa efterlevnad och effektiv skatteplanering.

Svensk skatterätt

Sverige har ett progressivt inkomstskattesystem där skattesatsen ökar med ökande inkomst. Det finns också mervärdesskatt (moms) på varor och tjänster, förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och andra skatter och avgifter

Företag i Sverige beskattas enligt bolagsskattelagen. De är skyldiga att betala skatt på sin vinst, och det finns olika metoder och avdrag som kan användas för att minimera skatteskulden.
Sverige har dubbelbeskattningsavtal med många länder för att undvika att samma inkomst beskattas två gånger. Detta reglerar hur inkomst ska beskattas om den genereras i ett land men tas emot i ett annat.
Företag och individer är skyldiga att följa de svenska skattereglerna. Skatteplanering innebär att optimera beskattningskonsekvenserna genom lagliga metoder, medan skatteundandragande och skattefusk är illegala.
Skatteverket är den myndighet i Sverige som hanterar skatteärenden. Om en individ eller företag inte är överens med Skatteverkets beslut kan de överklaga till Skatteverkets överklagandenämnd och vidare till domstol om det behövs.

Internationell skatterätt

Många länder har ingått dubbelbeskattningsavtal för att reglera beskattningen av internationella transaktioner. Dessa avtal fastställer vilket land som har rätt att beskatta specifika typer av inkomst.
Internationella företag måste följa regler för transfer pricing, som reglerar prissättningen av varor och tjänster som säljs mellan företag inom samma koncern för att förhindra skatteflykt genom överföring av vinster till länder med lägre skattesatser.
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utvecklat riktlinjer för att bekämpa baserosion och vinstöverföring (BEPS) genom att stärka internationell skatterapportering och samarbete mellan länder.
Internationell skatterätt har att göra med reglering av skatteparadis, där företag och individer kan försöka undvika skatt genom att flytta kapital till lågt beskattade jurisdiktioner.
Internationella företag kan använda olika lagliga metoder för internationell skatteplanering för att minimera sin globala skattebörda, inklusive användning av dotterbolag och skattefria omstruktureringar.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå